Strona główna » Aktualności » ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY MUZYZCNEJ I ST. w sprawie kształcenia na odległość.

 
 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY MUZYZCNEJ I ST. w sprawie kształcenia na odległość.

 
 

ZARZĄDZENIE D.021.5.2020

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim

z dnia 24 marca 2020 r.

                  w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania, zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania do dnia 25 marca br. do godz. 17.00 informacji o których mowa w § 5.
 2. Powyższe dane proszę zebrać w dokumencie będącym załącznikiem nr 1 do tego zarządzenia.
 3. Informacje te należy przesłać do dyrektora, pocztą e-mail na adres szkoły: psm@psm.soleckujawski.pl. oraz dyrektor@psm.soleckujawski.pl

§2

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
 2. z wykorzystaniem:
 3. materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury np.; MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
 4. programów telewizyjnych i audycji radiowych;
 5. informacji i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na dysku wirtualnym;
 6. materiałów nutowych, podręczników i ćwiczeń;
 7. innych niż wymienione w lit. a–d materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 8. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 9. z wykorzystaniem telefonu i środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 10. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

§3

 1. Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, należy planować w ramach obowiązującego planu lekcji.
 2. Nauczyciele przedmiotu głównego utrzymują kontakt z uczniami, monitorując postępy w nauce za pomocą wybranego komunikatora internetowego.
 3. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zamieszczają materiał nauczania na dysku wirtualnym OneDrive, lub przekazują go uczniom w innej elektronicznej formie
 4. Nauczyciel bibliotekarz uaktualnia kronikę szkolną, wysyła 2 razy w tygodniu zachętę do słuchania muzyki, czytania książek, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu, itp.

§4

 1. Sposobem dokumentowania realizacji zadań szkoły są zapisy w zeszytach z których obecności i tematy zajęć zostaną przepisane do dzienników.
 2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli przedmiotu głównego/fortepianu dodatkowego do realizacji lekcji online za pomocą komunikatorów audio-video. Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć lub według ustaleń z rodzicami.
 3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i Chóru do zamieszczania zakresu materiału na dany dzień na dysku wirtualnym OneDrive, w grupach zamkniętych na facebook, bądź w innej elektronicznej formie
 4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli przedmiotu zespół instrumentalny do realizacji zajęć on line z poszczególnymi członkami zespołu indywidualnie w celu weryfikacji opanowania materiału oraz do nagrywania poszczególnych partii instrumentalnych i przekazywania nagrań pozostałym członkom zespołu za pośrednictwem dysku wirtualnego Google Drive lub poczty e-mail.
 5. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli akompaniatorów do dokonania nagrań akompaniamentów w zależności od potrzeb nauczyciela instrumentu głównego.
 6. Wszystkie planowane działania edukacyjne powinny być realizowane z uwzględnieniem:
 7. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
 8. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 9. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 10. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do odnotowania realizacji zaplanowanych zajęć w zeszytach- temat oraz obecności uczniów.

§5

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji:

 1. przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (np.: dysk wirtualny, poczta elektroniczna, sms, komunikator głosowy (jaki), telekonferencja, platformy edukacyjne itp.:),
 2. o przewidywanym miejscu pracy (praca zdalna w miejscu zamieszkania lub praca na terenie szkoły), w przypadku pracy zdalnej z miejsca zamieszkania proszę wskazać:
 3. rodzaj łącza internetowego (połączenie z brakiem limitu transferu danych lub połączenie z limitem transferu danych),
 4. możliwy do wykorzystania sprzęt (komputer stacjonarny, laptop, tablet);
 5. przewidywanym sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 6. wskazanie źródeł i materiałów, w sposób możliwie krótki, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 7. proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami;

§6

 1. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

Wiesław Nowak